Welkom op onze website voor winkeliers!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zoedt en de wholesale afnemers, voornamelijk (web)winkeliers. Tenzij Zoedt uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.

Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Zoedt en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Zoedt bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Zoedt kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Verkoopadviesprijzen

Zoedt verlangt van haar afnemers dat zij de verkoopadviesprijzen van Zoedt hanteren. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er voor verschillende verkoopkanalen andere verkoopprijzen kunnen gelden.

Leveringen

Zoedt streeft er naar om alle bestellingen binnen 3-7 werkdagen edoch uiterlijk 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een betaalde bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zultl u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 

Zoedt is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

Zoedt is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Zoedt betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Zoedt worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Zoedt accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Zoedt op IBAN NL14 INGB0004532481. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd. 

Reclamatie 

Zoedt doet er alles aan om u een perfect product te leveren. U dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de de bestelde artikelen schade hebben opgelopen door het vervoer of mocht een artikel per abuis niet geleverd zijn, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. Zoedt zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Zoedt, van het personeel en de producten van Zoedt voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Zoedt is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Zoedt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Zoedt.

De aansprakelijkheid van Zoedt is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zoedt, dan wel tussen Zoedt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zoedt, is Zoedt niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zoedt. 

Overmacht

Zoedt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zoedt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zoedt niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zoedt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Zoedt het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

Privacy

Zoedt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Zoedt

Contact: [email protected]

Correspondentieadres:

Telfordstraat 9-27

8013RL  Zwolle

Telefoon 038 - 2001 535

KvK: 58531335

BTW-nummer: 853078506B01

Bank transfer iDEAL Bancontact / Mister Cash
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...